Ân phẩm

 

No image

Thông báo v/v phương thức liên lạc trao đổi thông tin giữa các Hội viên; Kế hoạch hoạt động của Chi hội cấp nước miền Bắc nhiệm kỳ 2012 - 2014; Nghị quyết hội nghị BCH Chi hội lần thứ nhất

Tải về

Chi hội Cấp thoát nước Miền Trung và Tây Nguyên là một thành viên của Hội Cấp Thoát nước Việt Nam. Mục đích của Chi hội là “Tập hợp, đoàn kết, động viên khuyến khích, tăng cường mối quan hệ, giao lưu, học hỏi, trao đổi, chia sẻ thông tin kinh nghiệm về các thành tựu khoa học công nghệ, kỹ thuật, nâng cao công tác quản lý giữa các hội viên” nhằm góp phần không ngừng phát triển ngành Cấp Thoát nước Miền Trung và Tây Nguyên nói riêng và ngành Cấp Thoát nước Việt Nam nói chung.